Så gör vi prognoser för byggmarknaden – prognosprocessen steg för steg.

Två gånger per år publicerar vi nya prognoser för byggmarknaden. Prognoserna sträcker sig 2-3 år framåt i tiden och redogör för den förväntade utvecklingen inom många olika byggtyper och segment. Utifrån byggprognoserna kan vi sedan bedöma den framtida efterfrågan på olika byggmaterial. Men hur går arbetet med prognoserna egentligen till? Det får du veta i den här bloggen.
Av: Prognoscentret Postat: Ämneskategorier: Byggmarknad Prognos

1-2 månader innan prognospublicering

SCB:s statistik för påbörjade bostäder och beviljade lokaler utgör basen för de svenska byggmarknadsprognoserna. Varje månad får vi tillgång till ny statistik som läggs in i våra analysmodeller.

 

Cirka 2 månader före prognospublicering räknas den senaste kvartalsstatistiken upp eftersom det finns vissa eftersläpningar i inrapporteringen. Därefter packas datat om efter olika byggtyper såsom nyproducerade bostäder, småhus och lokalbyggnader.

 

Nästa steg är analysera hur väl utvecklingen följt föregående prognos som publicerats ett halvår tidigare. I det fall utvecklingen avviker från tidigare prognos analyseras orsakerna grundligt. Är avvikelsen är tillfällig och har den liten betydelse för den totala utvecklingen? Har det gjorts en missbedömning? Utifrån det makroekonomiska läget och andra omvärldsfaktorer försöker vi förklara den eventuella skillnaden mellan tidigare prognos och hur utvecklingen har sett ut under den senaste perioden.

 

När den föregående prognosen utvärderats görs själva analysen som den nya prognosen baseras på. Makroekonomiska faktorer som ränteläget, BNP och arbetslöshet analyseras tillsammans med en mängd andra relevanta variabler för respektive byggtyp (till exempel bostadspriser för bostäder eller industrins orderingång för industribyggnader). Parallellt med att en bild utkristalliseras för hur framtiden kan komma att se ut inom olika segment utifrån tidigare nämnda variabler tittar vi även på statistiken för beviljade bygglov och byggstarter inom de olika byggtyperna.

 

När analysen är klar och en prognos på nationell nivå är satt påbörjas arbetet med att bedöma hur regionerna utvecklas. Modellen bygger både på regionala tillväxtsiffror och projektdata, och utifrån detta kan vi sedan göra bedömningar ända ned på kommunnivå.

 

 

Veckan innan prognospublicering

Nästan all tid ägnas åt att korrekturläsa texter och skriva rapporter. Utöver huvudrapporten som redogör för totalmarknadens utveckling produceras även fyra delmarknadsrapporter. Samma rapporter skrivs även för de tre övriga nordiska marknaderna.

 

Prognoserna släpps

Nu publiceras prognoserna för kunderna. Utöver rapporterna ingår även ett omfattande dataunderlag för egen bearbetning och analys.

 

Dagar efter publicering

Kunderna bjuds in till en muntlig presentation av de nya prognoserna. Vi redogör även för de antaganden som ligger till grund för prognoserna. Hur utvecklas konjunkturen och räntorna? Vilken betydelse får demografiska faktorer och politiska prioriteringar? Och hur bedömer vi att byggkostnaderna utvecklas framöver?

 

Veckorna efter publicering

Nu påbörjas arbetet med att prognostisera utvecklingen för våra kunders specifika marknader och branscher. Vi analyserar mängder av olika byggmaterial, t.ex. tak, isolering, fasadmaterial, köksinredning och badrumsmöbler. Hur har marknaden för ett visst byggmaterial utvecklats och vad tror vi om efterfrågan under de närmsta åren. Här handlar det om att förstå marknadsdynamiken för många olika produkt- och tjänsteområden som var för sig påverkas väldigt olika av den samlade byggaktiviteten.

 

När branschanalyserna är levererade träffar vi många av våra kundföretag för enskilda genomgångar.

 

Ett halvår efter publicering

Processen börjar om från början.

 

 

Filtrering

Relaterade blogginlägg

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev