Linköping och Norrköping - sida vid sida men inte i samma båt

Bostadsbyggandet ska öka de kommande åren. Många kommuner arbetar hårt för att planera utbyggnadsområden och locka byggherrar till orten. Efterfrågan, i form av målgrupper och dess preferenser, är viktiga frågor i detta arbete. För att kartlägga förutsättningar för nya bostäder behövs kunskap om flyttströmmar, demografi och den lokala bostadsmarknaden. Vi gör ett nedslag i en expansiv del av Sverige för att exemplifiera hur förutsättningar för nya bostäder kan analyseras och diskuteras.
Av: Ola Stadler Postat: Ämneskategorier: Bostadsprojektanalys Flyttströmmar

Norrköping-logo    Logotype Linköpings kommun

 

Linköping och Norrköping ligger på en armlängds avstånd från varandra, befolkningen är nästan lika stor, pendlingsmöjligheterna är goda och städerna delar till och med universitet. Historiken skiljer dock städerna åt. Norrköping är en gammal arbetarstad medan Linköping länge har haft en tjänstemannaprofil. Har historiken fortfarande betydelse eller har dessa två städer idag knutits samman?

 

I den här analysen jämför vi Linköping med Norrköping utifrån några olika aspekter såsom befolkning, bostadsbestånd och bostadspriser. Samtliga uppgifter hämtas från KundkartanTM Bostad, Prognoscentrets analysverktyg, som i sin tur har SCB och Valueguard AB som källor.

 

Syskonlika…

Som vi tidigare nämnt är kommunerna befolkningsmässigt jämnstora, 153 000 bor i Linköping medan 137 000 bor i Norrköping. Båda har haft och förväntas även i framtiden ha en positiv befolkningsutveckling. Dessutom är kommunernas åldersstruktur lika varandra med en förhållandevis jämn fördelning mellan olika åldrar. En skillnad finns dock nämligen att det i Linköping bor procentuellt fler i åldersgruppen 20-29 år. Den stora gruppen unga vuxna beror framförallt på att Linköping har fler studenter än vad som finns i Norrköping.

 

Åldersstrukturen i respektive kommun
Åldersstrukturen i respektive kommun

 

I såväl Linköping som Norrköping består halva bostadsbeståndet av hyresrätter medan cirka 20 procent är bostadsrätter. En stor del av bostäderna är byggda på 1960 och70-talet. Så långt finns det alltså en hel del likheter mellan kommunerna. Låt oss nu titta på socioekonomiska faktorer i respektive kommun.

 

… men ändå inte

Linköpings universitet invigdes 1975 och är idag ett av Sveriges största. Att Linköping är en typisk universitetsstad bekräftas av att befolkningen överlag är välutbildad, 36 procent har en akademisk utbildning på 3 år eller mer. Även om Linköpings universitet delvis är placerat i Norrköping är andelen akademiker i Norrköping betydligt lägre, 22 procent.

 

Utbildningsnivå
Kommuninvånarnas högsta utbildningsnivå

 

Går vi vidare till en närliggande faktor, nämligen förvärvsinkomsten bland den vuxna befolkningen, så finns det även här en tydlig skillnad. I Linköping är den årliga medianinkomsten så mycket som 28 000 kronor högre än vad den är i Norrköping, 268 000 kr jämfört med 240 000 kr. Detta trots att gruppen studenter, med begränsad inkomst, är större i Linköping än i Norrköping.

 

Även andelen bidragsberoende är högre i Norrköping där var femte person mellan 20 och 64 år försörjs med sociala ersättningar och bidrag. I Linköping uppgår bidragsberoendet till 12 procent av den vuxna befolkningen. Sammanfattningsvis finns det en tydlig skillnad mellan kommunerna när det gäller befolkningen och deras förutsättningar för att köpa sin bostad. Återspeglas då detta även när det gäller prisnivåerna på respektive ort?

 

Skillnader i bostadspriser?

Det vore rimligt om marknadspriserna på bostäder är ungefär densamma i dessa två närliggande jämnstora kommuner, men ”icke sa Nicke”. Prisnivån på sålda bostadsrätter är i genomsnitt 6 000 kr högre per kvm i Linköping än i Norrköping. Även priserna på småhus är tydligt högre i Linköping.

 

Bostadspriser
Medelpris per kvm på sålda bostäder

 

Ett sätt att bedöma betalningsförmågan för att köpa en bostad är att titta på befolkningens köpkraft. Detta begrepp tar hänsyn till familjers sammansättning, d.v.s. hur många personer som bor i ett hushåll i förhållande till en familjs totala nettoinkomst. Resultatet visarpå förvärvsinkomst, alltså är medianköpkraften betydligt högre i Linköping än i Norrköping.

 

Flyttströmmar

Vi kan härmed konstatera att trots likheter när det gäller befolkning och bostadsbestånd är skillnaderna mellan de två grannkommunerna påfallande stora. För en utomstående känns det fullt naturligt att många väljer att flytta mellan dessa närliggande och jämnstora kommuner. Så resonerar dock inte Linköpings- och Norrköpingsborna. Endast ett fåtal procent har valt att flytta från Linköping till Norrköping eller tvärtom. I Linköping är det t.ex. vanligare att flytta till Stockholm än till Norrköping.

 

Efter vår genomgång står det åter en gång klart att man sällan kan bortse från historiken. Därmed inte sagt att det är en dålig ide att satsa på nya bostäder i Norrköping, men det gäller att anpassa utbudet efter målgruppens preferenser och ekonomiska möjligheter.

 

Artikeln har varit införd i Byggvärlden, nr 11 2016.

Filtrering

Relaterade blogginlägg

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev