Mät kundnöjdhet - få insikt i vad som gör din kund nöjd

Prognoscentrets NKI-undersökning kartlägger hur nöjda dina kunder är. Bättre ändå – den identifierar också de viktigaste förbättringsområdena i din verksamhet. Därmed är undersökningen inte bara en mätning av prestation utan snarare en studie i kundinsikt.
Kvinna nöjd kund

Genom att förstå vilka faktorer som påverkar nöjdheten får företag möjlighet att förbättra rätt saker i verksamheten. Den effektivaste vägen mot högre kundnöjdhet stakas därmed ut. Hela företaget kan enas om en målbild och sedan arbeta fokuserat mot detta mål.

 

Vår metod lämpar sig för alla typer av företag.

Kunder och branscher

Vår metod för att mäta NKI lämpar sig väl för alla typer av branscher och verksamheter och vi har bred erfarenhet av NKI-mätningar inom många olika områden.

  • Köpare av inredning och byggvaror, både privata och professionella köpare av t.ex. kök & bad, kakel & klinker, vvs-armaturer, skorstenar, snickerier, etc.
  • Ekonomiska och/eller tekniska förvaltningsbolag för bostadsrättsföreningar.
  • Aktieägare: I samarbete med kommunikationskonsultbolaget Laika tar vi fram Nöjd-Aktieägar-Index (NAI). I undersökningen får börsnoterade företag en sammantagen bedömning av sin IR-verksamhet och en beskrivning av vad som driver investerarnas nöjdhet.
  • Småhusleverantörer: branschmätning av nöjdhet bland köpare av styckebyggda småhus.
  • Bostadsutvecklare: branschmätning av nöjdhet bland köpare av projektbyggda fler- och enfamiljshus.

Branschmätning bland styckebyggda småhus

Från och med 2017 mäter Prognoscentret kundnöjdhet åt ett flertal aktörer i småhusbranschen. Branschorganisationen Trä- och möbelföretagen, TMF, stöttar initiativet och anser att en branschmätning kan vara till gagn för branschen.

Internationell och väletablerad undersökningsmetod

Vi använder oss av en internationell standard (jämförbar med t.ex. Svensk kvalitetsindex) och varje företag kan därigenom jämföra sitt resultat mot andra branscher och företag.

 

Grunden för undersökningen är ett relevant och metodiskt riktigt frågeformulär där vissa frågor är standardiserade medan andra är bransch- eller företagsunika.

 

För att på bästa sätt förstå vad som driver just era kunders nöjdhet undersöks vilka förväntningar kunden hade på er inför köpet och hur kunden upplever er prisvärdhet, samt den produkt- och servicekvalitet ni håller. På så sätt fångar vi upp detaljerad information om vad som påverkar nöjdhet/missnöje.

Hur redovisas resultaten?

Webbaserad redovisning av NKI-resultat i realtid

Resultatet av undersökningen redovisas löpande i en webbaserad modul med goda möjligheter till egna analyser. Olika delar av verksamheten kan jämföras mot varandra, resultatet kan brytas ner på relevanta bakgrundsvariabler, allt för att förstå kundnöjdheten på bästa sätt.

 

Webbmodulen förenar vår analys- och undersökningskompetens med din unika kunskap om verksamheten.

 

 

Statistiska analyser pekar ut effektivaste vägen mot högre kundnöjdhet

För att kunna prioritera rätt saker genomför vi sambandsanalyser som identifierar varje aktörs unika väg mot högre kundnöjdhet.

 

Drivkrafterna för NKI kartläggs och resultatet presenteras i form av prioriteringsmatriser som vi hjälper dig att tolka och dra slutsatser utifrån. I en prioriteringsmatris beaktas två dimensioner; dels den upplevda kvaliteten, i form av ett betyg, och dels vilken påverkan en viss del av en verksamhet har på NKI-talet, i form av en vikt.

 

Betyg visas på den lodräta skalan vill vänster, vikt på horisontella skalan. Ju längre till höger en faktor är placerad, desto större betydelse har den på NKI. De faktorer som placerar sig i nedre högra kvadranten ska förbättras i första hand. I andra hand bör fokus ligga på att förbättra de saker som har också har stor vikt men där betyget är högre.

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev