NKI - mät din kundnöjdhet

Kartlägg kvaliteten i din verksamhet och hur nöjda kunderna är. Få insikt i vilka faktorer som är avgörande för kundnöjdheten och hur din prestation förhåller sig till andra.
Våra NKI-undersökningar ger dig:
 • Ett mått på hur nöjda dina kunder är.
 • Referensvärden som gör att du kan avgöra om ditt värde är högt eller lågt.
 • Kundernas upplevelse av kvaliteten i din verksamhet.
 • Förståelse för hur olika delar av verksamheten påverkar kundnöjdheten.
 • Kunskap om samtliga förbättringsområden samt en tydlig prioriteringsordning.
Hur redovisas resultaten?

Webbaserad redovisning av NKI-resultat i realtid

Resultatet av undersökningen redovisas löpande i en webbaserad modul med goda möjligheter till egna analyser. Olika delar av verksamheten kan jämföras mot varandra, resultatet kan brytas ner på relevanta bakgrundsvariabler, allt för att förstå kundnöjdheten på bästa sätt.

 

Webbmodulen förenar vår analys- och undersökningskompetens med din unika kunskap om verksamheten.

 

Statistiska analyser pekar ut effektivaste vägen mot högre kundnöjdhet

För att kunna prioritera rätt saker genomför vi sambandsanalyser som identifierar varje aktörs unika väg mot högre kundnöjdhet.

 

Drivkrafterna för NKI kartläggs och resultatet presenteras i form av prioriteringsmatriser som vi hjälper dig att tolka och dra slutsatser utifrån. I en prioriteringsmatris beaktas två dimensioner; dels den upplevda kvaliteten, i form av ett betyg, och dels vilken påverkan en viss del av en verksamhet har på NKI-talet, i form av en vikt.

 

Betyg visas på den lodräta skalan vill vänster, vikt på horisontella skalan. Ju längre till höger en faktor är placerad, desto större betydelse har den på NKI. De faktorer som placerar sig i nedre högra kvadranten ska förbättras i första hand. I andra hand bör fokus ligga på att förbättra de saker som har också har stor vikt men där betyget är högre.

Kunder och branscher

Vår metod för att mäta NKI lämpar sig väl för alla typer av branscher och verksamheter och vi har bred erfarenhet av NKI-mätningar inom många olika områden.

 • Köpare av inredning och byggvaror, både privata och professionella köpare av t.ex. kök & bad, kakel & klinker, vvs-armaturer, skorstenar, snickerier, etc.
 • Fastighetsförvaltare
 • Ekonomiska och/eller tekniska förvaltningsbolag för bostadsrättsföreningar.
 • Aktieägare: I samarbete med kommunikationskonsultbolaget Laika tar vi fram Nöjd-Aktieägar-Index (NAI). I undersökningen får börsnoterade företag en sammantagen bedömning av sin IR-verksamhet och en beskrivning av vad som driver investerarnas nöjdhet.
 • Småhusleverantörer: branschmätning av nöjdhet bland köpare av styckebyggda småhus.
 • Bostadsutvecklare: branschmätning av nöjdhet bland köpare av projektbyggda fler- och enfamiljshus.
Internationell och väletablerad undersökningsmetod

Vi använder oss av en internationell standard (jämförbar med t.ex. Svensk kvalitetsindex) och varje företag kan därigenom jämföra sitt resultat mot andra branscher och företag.

 

Grunden för undersökningen är ett relevant och metodiskt riktigt frågeformulär där vissa frågor är standardiserade medan andra är bransch- eller företagsunika.

 

För att på bästa sätt förstå vad som driver just era kunders nöjdhet undersöks vilka förväntningar kunden hade på er inför köpet och hur kunden upplever er prisvärdhet, samt den produkt- och servicekvalitet ni håller. På så sätt fångar vi upp detaljerad information om vad som påverkar nöjdhet/missnöje.

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev