Varför är det viktigt att göra marknadsanalyser?

Marknadsanalyser bör genomföras på löpande basis och som en naturlig del i affärsprocessen. Att förstå potentialen i att genomföra analyser och att lära organisationen att använda insikterna är avgörande för att vara konkurrenskraftig över tid.
Man vid skrivbord

Bygg- och fastighetsmarknaden är under ständig förändring. Globalisering, konjunkturella svängningar, nationella regleringar eller riktade stöd, ändrade konsumtionsmönster, demografiska förändringar och en ökad miljöhänsyn skärper kraven på företagens förmåga att agera och reagera på de förändringar som sker.

 

Företag lägger idag stora resurser på att effektivisera och modernisera sina systemstöd men vad hjälper det om man i sitt arbete baserar sig på tvivelaktiga eller felaktiga antaganden om marknaden?

 

Genom väldefinierade analyser ökar chanserna att nå målsättningar samtidigt som risken minskar att ta felaktiga eller ogrundade beslut. Med analyser av ett företags omvärld och marknad och kundernas värderingar och preferenser säkerställer man att organisationen har nödvändig och skräddarsydd kunskap. Det kan betyda skillnaden mellan framgång och misslyckande.

 

Här listar vi de viktigaste anledningarna till att genomföra marknadsanalyser.

 

Minska affärsrisken

Minskad riskexponeringen kan handla om allt från att säkerställa spridning eller mångfald i styrelsesammansättningen, minska beroendet av enskilda medarbetare till att minska risken i kundstocken eller exponeringen mot enskilda marknader och segment.

 

Genom att reducera riskerna eller åtminstone vara medveten om var de finns är det möjligt att fatta de beslut som krävs för att möjliggöra fortsatt tillväxt. Att driva affärer utan marknadsanalys är som att segla utan kompass.

Identifiera tillväxtmöjligheter

Insikter om vilka behov kunderna har, hur de beter sig eller var de inhandlar sina produkter och tjänster skapar förutsättningar att förbättra verksamheten. Lyfter man blicken ytterligare kan också nya marknader eller segment utkristallisera sig som ännu inte har identifierats av konkurrerande företag.

Precisera kundbehoven

Varje företag är beroende av att kunna producera tjänster eller produkter som efterfrågas av kunder. Å andra sidan kan kunderna ha latenta eller outtalade behov, behov de inte själva känner. Kunderna vet inte alltid vad de vill ha förrän de ser det.

 

”You’ve got to start with the customer experience and work backwards to the technology. You cannot start with the technology and try to figure out where you are going to sell it.” (Steve Jobs)

 

Genom att förstå sina kunders grundläggande behov kan företag identifiera nya tjänster och produkter – före såväl kunder som konkurrenter.

Etablera strategiska konkurrensfördelar

I teorin kan företag skapa sig konkurrenskraft genom att välja mellan att erbjuda produkter eller tjänster som är billigare än sina konkurrenter, att erbjuda något som marknaden är beredd att betala mer för eller att rikta sig till utvalda segment i marknaden.

 

Dessvärre bjuder verkligheten på större utmaningar och det är inte självklart hur man ska positionera sig om man inte känner till hur ens konkurrenterer agerar, hur marknaden ser ut eller vad ens potentiella kunder efterfrågar.

Följ upp er prestation

Att mäta prestation är inom många sammanhang naturligt och det finns flera klichéartade uttryck som ”What gets measured gets done” eller ” If you can measure it, you can manage it”. Det är naturligtvis inte fullt så enkelt men det råder ingen tvekan om att varje företag eller organisation behöver förstå vilket avtryck verksamheten gör på marknaden.

 

För att möjliggöra förbättringar är det viktigt att förstå sambanden mellan verksamhetens kvalitet och de mål som ska uppnås. Detta skapar förutsättningar för att optimera hur resurser används.

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev