Information om personuppgiftsbehandling för sökande av tjänst

Prognoscentret AB, benämns hädanefter Prognoscentret, är ansvarigt för behandlingen av de personuppgifter vi samlar in och behandlar i samband med din ansökan om jobb i företaget. Här informerar vi dig om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.
Vilka personuppgifter har Prognoscentret om dig?

Typiska personuppgifter vi registrerar om dig är namn, ålder, kön, nationalitet, bostadsadress, e-postadress och telefonnummer samt CV, referenssamtal och interna bedömningar. Uppgifter om hälsa behandlas endast om det är relevant för ansökningsprocessen. Om det är aktuellt med bakgrundskontroll, tester och liknande kommer detta att grundas på ditt samtycke, som du när som helst kan dra tillbaka. 

Rättslig grund och syfte för att använda personuppgifterna

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter i samband med din ansökan är att behandlingen är nödvändig för att uppfylla din önskan om att jobba hos oss, oavsett om du har skickat in en spontan jobbansökan eller om du har sökt en utlyst tjänst. Vi kan också vara skyldiga enligt lag att behandla personuppgifterna eller ha ett berättigat intresse av behandlingen som väger tyngre än en eventuell integritetsmässig nackdel för dig. För att se om vi kan erbjuda dig något jobb behöver vi bekräfta din identitet och din bakgrund och använda dina kontaktuppgifter och upplysningar du lämnat samt information från bland annat referenser och från interna bedömningar. Om det blir aktuellt med tester i samband med anställningen kommer detta att grundas på ditt samtycke. 

Vilka delar Prognoscentret dina personuppgifter med?

Vi använder personuppgiftsbiträden som bistår oss med olika nödvändiga processer. Olika kategorier av personuppgiftsbiträden kan vara: 

  • Leverantörer som driver IT-system 
  • Leverantörer som bistår med drift av olika kärnsystem 
  • Leverantörer som bistår med säkerhet, till exempel passersystem 
Geografisk lagring av personuppgifterna

Vi bevarar personuppgifterna dels i personalmappar och dels elektroniskt i datasystem som finns på huvudkontoret i Oslo, och delar av informationen lagras i plattformen Microsoft 365 (med servrar i Europa). 

 

Säkerhetskopior lagras både lokalt och i en egen backupmiljö på annan ort i Norge. 

Hur länge lagrar vi personuppgifterna om dig?

Vi lagrar dina personuppgifter bara så länge det är nödvändigt med anledning av ansökan. Om du inte får jobbet du sökt kan vi be dig om ditt samtycke att spara ditt CV för eventuellt senare erbjudande. 

Dina rättigheter avseende dina personuppgifter

Dataskyddsförordningen ger dig en rad rättigheter när det gäller dina personuppgifter. Du har rätt att begära ut detaljerad information om hur vi behandlar uppgifter om dig, och du har rätt till insyn i dina personuppgifter. 

 

Om dina personuppgifter är felaktiga har du rätt att få dem rättade. Personuppgifter vi eventuellt inte har rättslig grund att behandla ska raderas, och du kan kräva att detta görs om vi inte har gjort det på eget initiativ. 

 

Du har rätt att begära att vi begränsar användningen av dina personuppgifter. Du har rätt till så kallad dataportabilitet och begära att få dina personuppgifter överförda till dig eller till ett annat företag i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. 

 

Du har rätt att göra invändningar mot obehörig användning av dina personuppgifter. Du har också rätt att göra invändningar mot att bli föremål för beslut som enbart grundas på automatiserad behandling med rättsverkan för dig. 

 

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter utan rättslig grund har du också rätt att inge klagomål till Datatilsynet (Norges motsvarighet till Datainspektionen). Men vi uppmanar dig att kontakta oss så att vi dels kan ta ställning till dina invändningar och dels kan reda ut eventuella missförstånd. 

 

Dataskyddsförordningen har omfattande bestämmelser om ovanstående rättigheter och det kan finnas undantag från enskilda rättigheter. Om du vill utöva dina rättigheter vänder du dig till oss. Se kontaktuppgifterna här nedan. Vi kommer att svara på din förfrågan så snart som möjligt, normalt inte senare än inom 30 dagar. 

Kontaktuppgifter

Vi finns tillgängliga för att svara på dina frågor. 

 

Förfrågningar kan riktas till vårt dataskyddsombud Jørgen Brannstorph, eller vår svenska VD Patric Lindqvist.

 

Jørgen Brannstorph

Telefon: +47 916 86 817
E-post: jg@prognosesenteret.no

 

Ellinor Lindström

Telefon: 08 – 440 93 65
Mobil: 070 760 37 50
E-post: el@prognoscentret.se

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev