Så nöjda är Sveriges brf:er med sina förvaltningsbolag

Prognoscentret har nyligen undersökt hur nöjda Sveriges bostadsrättsföreningar är med de förvaltningbolag som anlitas. Resultaten visar bland annat att det råder stor variation i hur nöjda föreningarna är med förvaltningen.
Av: Prognoscentret Postat:

Under september och oktober 2023 fick drygt 6 500 bostadsrättsföreningar möjlighet att besvara en enkät om hur nöjda de är med de förvaltningsbolag som de anlitar samt kvaliteten på förvaltningen. 1 205 svar samlades in och fler än 170 ekonomiska och tekniska förvaltningsbolag utvärderades. 

 

 

Stor variation i hur nöjda bostadsrättsföreningarna är

Undersökningen visade att nöjdheten med de förvaltningstjänster som köps in är låg. Betyget hamnar på 62 inom den 100-gradiga NKI-skalan. Värden mellan 65 och 75 ska tolkas som medelhög nöjdhet och värden under 60 är ett uttryck för missnöje.

 

 

Undersökningen visar att det inte är någon skillnad i nöjdhet beroende på om det är teknisk eller ekonomisk förvaltning som utvärderas. Däremot kan man se att det finns ett större missnöje (NKI 59) bland de bostadsrättsföreningar som anlitar samma förvaltningsbolag för såväl teknisk som ekonomisk förvaltning.

 

Spridningen i prestation är stor mellan förvaltningsbolagen. Bland de bolag som fått minst tjugo svar finns förvaltare med så lågt NKI-värde som 17. Det företag som uppvisar den högsta nöjdheten är Riksbyggenägda Simpleko med ett NKI-värde på 80.

 

Pålitlighet och hjälp till styrelsen det viktigaste för nöjdheten

Med hjälp av drivkraftsanalyser kan den effektivaste vägen till högre kundnöjdhet identifieras. Två områden framstår som extra viktiga för förvaltningsbolag att förbättra. Det ena är pålitlighet, t.ex. bra felhantering, att hålla löften och i stort leverera enligt avtal.

 

Det andra förbättringsområdet handlar om den nytta bostadsrättsföreningar har av tjänsten genom att förvaltningsbolaget underlättar för styrelsen, bidrar till långsiktighet och kunskap samt förebygger problem. Inom båda dessa områden håller förvaltningsbolagen över lag låg kvalitet. Bland de föreningar som köper in teknisk förvaltning i någon form påverkas också nöjdheten av förmågan att underhålla och förbättra fastigheten.

 

Det som idag funkar bra och påverkar nöjdheten positivt är den personliga servicen. Personalens tillgänglighet, bemötande och tydlighet anses vara bra. Betyget är dock inte högre än att det borde gå att förbättra ytterligare. Förvaltningsbolagens informationsmaterial och miljöarbete är mindre viktiga för nöjdheten bland bostadsrättsföreningarna.

 

I diagrammet nedan visas betyget på samtliga frågor för alla förvaltningsbolag med minst 20 svar. Det röda strecket motsvarar snittvärdet i branschen.

 

 

Om undersökningen

Enkäten skickades till medlemmar i bostadsrättsföreningars styrelser, och besvarades av en person eller genom samråd i styrelsen. Både ekonomiska och tekniska förvaltningsbolag utvärderades.

 

Resultaten anges i nöjdhetsmåttet NKI som är en sammanvägning av följande tre frågor:

  • Hur väl förvaltaren har uppfyllt bostadsrättsföreningens förväntningar.
  • Hur nöjd man är med förvaltaren som helhet.
  • Hur nära eller långt ifrån ett ideal man bedömer att förvaltaren varit.

 

De kvalitetsmått som undersöktes var:

  • Pålitlighet (t.ex. hålla löften, rätta fel och leverera enligt avtal)
  • Personal (t.ex. tillgänglighet, bemötande och tydlighet)
  • Miljömedvetenhet (t.ex. hjälp rörande miljö, energi och klimat)
  • Fastighetsförvaltning (t.ex. underlätta för styrelsen, bidra till långsiktighet och kunskap samt förebygga problem)
  • Informationsmaterial (t.ex. innehåll, utformning och tidpunkt)
  • Underhåll av byggnad och utemiljö (t.ex. underhåll och förbättringar samt att lösa fel)

 

Utöver detta kartlades även prisvärdhet samt viljan att rekommendera förvaltningsbolaget till andra brf:er.

 

Är du förvaltare?

Är du fastighetsförvaltare och vill veta era resultat och hur ni ligger till jämfört med branschen? Kontakta Erika Knutsson på erika.knutsson@prognoscentret.se eller 08-599 057 83.

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev