Hur vi hanterar personuppgifter

Prognoscentret är ett oberoende marknadsanalysföretag som utför marknadsanalyser på uppdrag av klienter eller i egen regi. Vi följer alltid de lagar och etiska riktlinjer som finns för marknadsundersökningar. På den här sidan beskriver vi närmare hur vi arbetar med personuppgifter och dataskydd.
När Prognoscentret kontaktar dig

Vi garanterar att vi i våra undersökningar följer de lagar (enligt dataskyddsförordningen) och etiska riktlinjer (uppsatta av ESOMAR) som finns för marknadsundersökningar. Det innebär till exempel att vi arbetar utifrån några grundläggande principer:

  • Vi kontaktar aldrig dig som privatperson annat än i marknadsundersökningssyfte, d.v.s. ingen kontakt kommer att ske i syfte att marknadsföra eller sälja något.
  • I en inbjudan från Prognoscentret är alltid undersöknings syfte tydligt angivet. Dessutom finns en specifikation om hur den information du ger till oss kommer att användas.
  • Beställaren av undersökningen framgår oftast i inbjudan. I vissa fall måste dock beställaren hållas hemlig för att inte påverka undersökningsresultatet. I sådana fall kan du alltid få information om beställaren av undersökning efter fullföljt deltagande, antingen i samband med avslutad undersökningen eller genom att kontakta oss.
Deltagande i undersökningar

Ditt samtycke krävs för att vi ska få registrera dina personuppgifter

Prognoscentrets rätt att registrera personuppgifter baseras på samtycke. Det innebär att ditt deltagande i en undersökning är fullständigt frivilligt och du har rätt att när som helst avbryta. Du kan även be oss att stryka tidigare givna uppgifter eller flytta dem till annat företag. Det gäller även övriga personuppgifter vi har fått om dig, inklusive kontaktuppgifter.

 

Uppgifter som du ger oss kan endast användas till det syfte som angivits i undersökningen. Om vi vill använda informationen i annat syfte, måste vi be dig om nytt samtycke. I syftet med undersökningen ingår ofta att gruppera och klassificera individer utifrån att kombinera information som t.ex. ålder och bostadsort. Du kan förbjudna att din identitet kan knytas till sådan eller annat typ av profilering.

 

Dina uppgifter är anonyma

Prognoscentret garanterar att alla uppgifter som du lämnar är konfidentiella. Det innebär att enbart de inom Prognoscentret som är direkt knutna till undersökningen kan identifiera dina personliga svar. De som kan identifiera dina personliga svar förbinder sig att behandla dem konfidentiellt och försiktigt, även inom Prognoscentret.

 

Beställaren av undersökningen får information enbart i sådan form att de inte ska kunna identifiera enskilda personer, förutom i de fall där du tydligt och aktivt väljer att inte vara anonym gentemot våra klienter.

Datainsamling och Cookies

Förutom den information du själv uppger i en undersökning kan ytterligare uppgifter lagras om ditt deltagande i undersökning, i kvalitetssäkrings- och utvecklingssyfte. Sådan information är begränsad till:

  • Uppgifter om deltagartid i undersökningens olika delar.
  • Teknisk information om den digitala enheten som används vid deltagande (t.ex. operativsystem, webbläsare, typ av enhet).

 

Cookies

Vi identifierar inte enskilda besökare på våra offentliga sidor. Våra offentliga webbsidor använder dock cookies och motsvarande teknik för att räkna besöksfrekvens på olika sidor. Även teknisk information om besökare (t.ex. operativsystem, webbläsare, typ av enhet) kan lagras i kvalitetssäkrings- och utvecklingssyfte.

Lagring och datasäkerhet

All information som Prognoscentret samlar kan lagras i upp till två år efter att syftet med insamlingen är avslutad. Det görs för att möjliggöra intern kvalitetssäkring och extern kontroll av undersökningsmetod och resultat.

 

Alla Prognoscentrets lagringsutrymmen har säkerhetsåtgärder som skall förhindra  att information blir ändrad, förlorad eller felanvänd. Interna rutiner finns på plats för att minimera risken för felaktigt handhavande av data bland Prognoscentrets anställda.

Personuppgiftsansvarig och Dataskyddsombud

Den personuppgiftsansvarige i Prognoscentret är VD Patric Lindqvist. Det innebär att han är ytterst ansvarig för hanteringen av personuppgifter. Vårt moderbolag, Prognosesenteret AS, har även ett dataskyddsombud, Jörgen Brannstorph, registrerad hos datainspektionen i Norge.

 

Dataskyddsombudets ansvar

  • Besvara frågor från allmänheten
  • Stödja och kontrollera den ansvariges hantering av personuppgifter
  • Rapportera till datainspektionen ifall eventuella brister inte blir åtgärdade

 

Kompletta kontaktuppgifter till Jörgen Brannstorph hittar du högst upp på denna sida samt på vår kontaktsida, där du även finner kontaktuppgifter till Patric Lindqvist.

Till kontaktsidan
Övrigt

Vi gör vårt yttersta för att inte maila ovilliga (spam) och för att inte barn under 18 skall bli inbjudna till våra undersökningar utan tillstånd av förmyndare.

 

Din e-postadress, och ibland vissa bakgrundsuppgifter, har antingen tilldelats oss av beställaren av undersökningen eller köps av oss från säljare av sådana uppgifter.  Vår tillgång till dessa uppgifter regleras av de villkor som satts upp av den ursprungliga innehavaren. Du har alltid rätt att få veta vilken information vi har lagrat om dig.

 

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter felaktigt kan du kontakta Datainspektionen eller ESOMAR för hjälp.