Hur vi hanterar vi dina personuppgifter när du deltar i en undersökning

Prognoscentret är ett oberoende marknadsanalysföretag som utför marknadsanalyser på uppdrag av företag eller i egen regi. Alla som deltar i våra marknadsundersökningar kan vara trygga i att upplysningarna hanteras både lagligt, etiskt,och konfidentiellt, samt lagras säkert.
När Prognoscentret kontaktar dig

För marknadsundersökare finns några grundläggande principer som vi följer om vi kontaktar dig:

  • Vi kontaktar aldrig dig som privatperson annat än i marknadsundersökningssyfte, d.v.s. ingen kontakt kommer att ske i syfte att marknadsföra eller sälja något.
  • I en inbjudan från Prognoscentret är alltid undersöknings syfte tydligt angivet. Dessutom finns en specifikation om hur den information du ger till oss kommer att användas.
  • Beställaren av undersökningen framgår oftast i inbjudan. I vissa fall måste dock beställaren hållas hemlig för att inte påverka undersökningsresultatet. I sådana fall kan du alltid få information om beställaren av undersökning efter fullföljt deltagande, antingen i samband med avslutad undersökningen eller genom att kontakta oss.

 

Vi gör vårt yttersta för att inte maila ovilliga (spam) och för att inte barn under 18 skall bli inbjudna till våra undersökningar utan tillstånd av förmyndare.

 

Din e-postadress, och ibland vissa bakgrundsuppgifter, har antingen tilldelats oss av beställaren av undersökningen eller köps av oss från säljare av sådana uppgifter.  Vår tillgång till dessa uppgifter regleras av de villkor som satts upp av den ursprungliga innehavaren. Du har alltid rätt att få veta vilken information vi har lagrat om dig.

Deltagande i undersökningar och delning av personuppgifter

Ditt samtycke krävs för att vi ska få registrera dina personuppgifter

Prognoscentrets rätt att registrera dina personuppgifter baseras på samtycke. Det innebär att ditt deltagande i en undersökning är fullständigt frivilligt och du har rätt att när som helst avbryta. Du kan även be oss att stryka tidigare givna uppgifter eller flytta dem till annat företag. Det gäller även övriga personuppgifter vi har fått om dig, inklusive kontaktuppgifter. Inga negativa konsekvenser kan uppstå för dig som en följd av ditt val att delta eller inte eftersom ingen utanför Prognoscentret får veta om du deltagit i en undersökning eller inte.

 

Dina uppgifter är anonyma

Prognoscentret garanterar att alla uppgifter som du lämnar är konfidentiella. Det innebär att enbart de inom Prognoscentret som är direkt knutna till undersökningen kan identifiera dina personliga svar. De som kan identifiera dina personliga svar förbinder sig att behandla dem konfidentiellt och försiktigt, även inom Prognoscentret.

 

Vi delar inte dina personuppgifter med någon utanför Prognoscentret. Uppgifter och resultat sprids enbart på sådant sätt att det inte är möjligt att identifiera enskilda personer, förutom i de fall där du tydligt och aktivt väljer att inte vara anonym gentemot beställaren av undersökningen.

 

Uppgifter som du ger oss kan endast användas till det syfte som angivits i undersökningen och ändamål som är förenliga med det syftet. I syftet med undersökningen ingår ofta att analysera grupper och klassificeringar av individer utifrån att kombinera information som t.ex. ålder och bostadsort. Även sådan s.k. profilering av dina personuppgifter delas enbart på ett sådant sätt att det inte är möjligt att identifiera enskilda personer. Du kan förbjuda att vi använder dina personuppgifter till sådan eller annat typ av profilering genom att kontakta oss.

Datainsamling och Cookies

Förutom den information du själv uppger i en undersökning kan ytterligare uppgifter lagras om ditt deltagande i en undersökning, i kvalitetssäkrings- och utvecklingssyfte. Sådan information är begränsad till:

  • Uppgifter om deltagartid i undersökningens olika delar.
  • Teknisk information om den digitala enheten som används vid deltagande (t.ex. operativsystem, webbläsare, typ av enhet).

 

Cookies

Vi identifierar inte enskilda besökare på våra offentliga sidor. Våra offentliga webbsidor använder dock cookies och motsvarande teknik för att räkna besöksfrekvens på olika sidor. Även teknisk information om besökare (t.ex. operativsystem, webbläsare, typ av enhet) kan lagras i kvalitetssäkrings- och utvecklingssyfte.

Lagring och datasäkerhet

All information som Prognoscentret samlar kan lagras i upp till två år efter att syftet med insamlingen är avslutad. Det görs för att möjliggöra intern kvalitetssäkring och extern kontroll av undersökningsmetod och resultat.

 

Alla Prognoscentrets lagringsutrymmen har säkerhetsåtgärder som skall förhindra  att information blir ändrad, förlorad eller felanvänd. Interna rutiner finns på plats för att minimera risken för felaktigt handhavande av data bland Prognoscentrets anställda.

Personuppgiftsansvarig och Dataskyddsombud

Den personuppgiftsansvarige i Prognoscentret är VD Ellinor Lindström. Det innebär att han är ytterst ansvarig för hanteringen av personuppgifter. Vårt moderbolag, Prognosesenteret AS, har även ett dataskyddsombud, Jörgen Brannstorph, registrerad hos Datainspektionen i Norge.

 

Dataskyddsombudets ansvar

  • Besvara frågor från allmänheten
  • Stödja och kontrollera den ansvariges hantering av personuppgifter
  • Rapportera till Datainspektionen ifall eventuella brister inte blir åtgärdade

 

Kompletta kontaktuppgifter till Jörgen Brannstorph hittar du högst upp på denna sida samt på vår kontaktsida, där du även finner kontaktuppgifter till Ellinor Lindström.

 

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter felaktigt kan du kontakta oss, Datainspektionen eller ESOMAR för hjälp.

 

Till kontaktsidan
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev