Stark start för bostadsbyggandet 2021

Prenumerera på Byggtrender
Av: Sara Snöbohm Postat:

Byggstatistik

 

Bostadsbyggandet ökade med 12 procent under 2020, en siffra ingen kunnat tänka sig för ett år sedan. Det var flerbostadshusen som stod för hela ökningen, där antalet påbörjade bostäder ökade med 15 procent under 2020. Småhusbyggandet minskade däremot med 2 procent, men bör öka detta år.

 

Vi har nu fått in statistiken för början av 2021 och kan se att bostadsbyggandet fortsätter att växla upp. Byggstarterna har hittills (t.o.m. februari) ökat med 36 procent jämfört med samma period förra året. Det är främst antalet påbörjade flerbostadshus som ökat (43%), men även byggstarterna av småhus är fler i år jämfört med samma period i fjol (11%). Det bör tilläggas att den ökning vi ser i byggstarter inte är ett resultat av låga nivåer i början av 2020 – vilket skulle kunna ge en missvisande bild av utvecklingen. Antalet påbörjade bostäder hittills i år är även högre än de nivåer vi såg under samma period 2019.

 

 

Arealen beviljade bygglov (i kvm) för bostäder ökade med 11 procent under 2020 och har hittills i år (till och med februari) ökat med 9 procent jämfört med samma period förra året. Ytan beviljade bygglov för lokalbyggnader minskade med 5 procent under 2020. Det fjärde kvartalet kom in starkt jämfört med samma period året innan (en ökning på hela 45 %) men lyckades inte väga upp för en seg start på 2020. Hittills i år (till och med februari) har arealen beviljade bygglov för lokaler ökat med 63 procent. Den stora ökningen kan förklaras av att arealen beviljade bygglov var liten under samma period förra året. Jämfört vi i stället med 2019 ser vi en minskning i arealen beviljade bygglov med 9 procent.

 

 

Övrig marknadsstatistik

  • Omsättningen av bostäder
    Omsättningen av bostadsrätter (rullande tre månader) uppgick i mars till ca 32 000 försäljningar, vilket är 12 procent fler jämfört med samma period i fjol. Omsättningen av bostadsrätter har generellt sett varit hög under 2020 jämfört med nivåerna under både 2019 och 2018, och trenden fortsätter nu in i 2021. Antalet sålda småhus uppgick i februari till ca 3800 försäljningar, vilket är 9 procent fler än utfallet i mars 2020.

 

 

  • Utbudet av bostäder

I mars minskade utbudet på bostadsrätter i Sverige med 4 procent jämfört med samma månad förra året, men ökade samtidigt med 8 procent jämfört med föregående månad.

 

Även utbudet av småhus minskade i mars månad jämfört med samma månad 2020 (-21%). Generellt har småhusutbudet, till skillnad mot utbudet av bostadsrätter, tryckts ned under 2020 till följd av pandemin. Det tydliga säsongsmässiga mönster som vi kan se i trendlinjen (medelvärde 6 månader) tidigare år uteblev under 2020 och under perioden maj-december minskade utbudet mellan 18 och 24 procent per månad jämfört med samma månad året innan. Det låga utbudet av småhus kan förklaras av att efterfrågan på småhus ökat under pandemin hos de som bor i lägenhet, medan de som bor i småhus inte vill flytta till en annan bostadstyp.

 

 

  • Bostadspriserna
    Bostadsrättspriserna (rullande tre månader) visar en tillväxt nationellt på ungefär 10 procent i mars månad jämfört med samma månad föregående år. Bland storstadsregionerna är det Skåne som haft den högsta pristillväxten på 16,6 procent, i Stockholm har priserna vuxit med 8,6 procent och i Västra Götaland har priserna ökat med 11,1 procent i mars jämfört med samma månad i fjol.

 

 

Småhuspriserna i landet ökade med 15 procent i mars jämfört med samma period för ett år sedan. Den största regionala pristillväxten i årstakt finner vi i Västernorrland, där priserna på småhus ökade med 25 procent. Även i månadstakt växer priserna på småhus, där vi ser en ökning på 2 till 4 procent i storstadsregionerna och en 4 procentig ökning för hela landet.

 

 

För abonnemangskunder finns hela byggstatistiken nu tillgänglig för nedladdning på kundwebben.

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev