Byggtrender - Ökat bostadsbyggande under 2020 allt mer troligt

Prenumerera på Byggtrender
Av: Sara Snöbohm Postat:

Byggstatistik

 

Bostadsbyggandet ökade med 37 procent under det tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år. Med statistik tillgängligt för 3 av årets 4 kvartal kan vi nu konstatera att antalet påbörjade bostäder är förvånansvärt högt. Hittills i år (fram till och med september) har 18 procent fler bostäder påbörjats jämfört med motsvarande period i fjol. För att vi ska se en nedgång i byggstarterna i år (vilket varit väntat givet pandemins negativa effekter) måste antalet påbörjade bostäder dyka rejält under årets 3 sista månader, något som inte är speciellt troligt. En positiv utveckling av antalet påbörjade bostäder under 2020 verkar alltså allt mer troligt – trots att året präglats pandemi och osäkerhet.

 

 

Vi har sett en nedåtgående trend i beviljade bygglov för bostäder (mätt i kvm) mellan maj och augusti, vilket sannolikt är en effekt av pandemin. Den månad som ett beviljat bygglov registreras är ofta någon månad senare jämfört med den tidpunkt som bygglovet söktes, vilket gör att man kan anta att färre bygglov söktes slutet på mars – början av juli. Denna period faller väl in med pandemins första våg och den osäkerhet som pandemin medföljde. Den nedåtgående trenden bröts dock i september med en rejäl uppgång i beviljade bygglov, vilket drar upp nivån för hela kvartalet som kommer in 3 procent högre jämfört med det tredje kvartalet 2019. Hittills i år (fram till och med september) är arealen beviljade bygglov 8 procent högre jämfört med fjolårets nivå. Det ökade antalet bygglov som beviljades i september kan förklaras av det mer optimistiska läge vi befann oss i då gällande både pandemin och ekonomin. Om pandemins effekt på byggloven fortsätter på liknande sätt kan vi vänta oss en period med något färre beviljade bygglov igen i slutet av året.

 

 

Ytan beviljade bygglov för lokalbyggnader (mätt i kvm) har påverkats hårdare av pandemin och har hittills i år (fram till och med september) minskat med 14 procent. Under det tredje kvartalet beviljades det bygglov för lokaler motsvarande en yta som är 4 procent mindre än den som beviljades under samma period i år. Ytan påbörjade lokalbyggnader (mätt i kvm) var 3 procent större under det tredje kvartalet jämfört med samma period förra året.

 

 

Övrig marknadsstatistik

 

  • Omsättningen av bostäder
    Omsättningen av bostadsrätter (rullande tre månader) uppgick i november till ca 36 000 försäljningar, vilket är 12 procent fler jämfört med samma period i fjol. Omsättningen av bostadsrätter har generellt sett varit hög under året jämfört med nivåerna under både 2019 och 2018. Antalet sålda småhus uppgick i november till ca 3500 försäljningar, vilket är 36 procent färre än utfallet i november 2019.

 

  • Utbudet av bostäder

Under sommaren har utbudet på bostadsrätter varit högre än en vanlig sommar, i juni och juli var utbudet 13 respektive 16 procent högre än under motsvarande månad förra året. I november minskade utbudet med 12 procent jämfört med föregående månad, men ligger något över den nivå vi såg samma månad förra året (2 %).

 

Småhusutbudet har utvecklats mer stabilt över tid men trenden ser ut att vara sjunkande på lång sikt. Pandemin har haft en motsatt effekt på utbudet av småhus, som under perioden maj-november minskat med mellan 18 och 24 procent per månad jämfört med samma månad i fjol. I november var utbudet 18 procent lägre jämfört med föregående månad och 20 procent lägre jämfört med samma månad i fjol.

 

 

  • Bostadspriserna
    Bostadsrättspriserna (rullande tre månader) visar en tillväxt nationellt på ungefär 7 procent i november månad jämfört med samma månad föregående år. Bland storstadsregionerna är det Skåne som har haft den högsta pristillväxten på 11,6 procent, i Stockholm har priserna vuxit med 7,2 procent och i Västra Götaland har priserna ökat med 4,7 procent i november jämfört med samma månad i fjol. I månadstakt ser vi en liten ökning på 0,2 procent nationellt medan bostadsrättspriserna minskade något i Västra Götaland (-0,6 %).

Småhuspriserna i landet ökade med 8 procent i november jämfört med samma period för ett år sedan. Den största regionala pristillväxten i årstakt finner vi i Västernorrland, där priserna på småhus ökade med 18 procent.

 

 

För abonnemangskunder finns den senaste byggstatistiken nu tillgänglig för nedladdning på kundwebben.

 

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev